Om stiftelsen


Föreningen för Stockholms fasta försvar bildades 1902 med syfte att förstärka fortifikatoriskt skydd av huvudstaden. Välbärgade medborgare donerade pengar till föreningen, som i sin tur köpte mark och lät bygga försvarsanläggningar.
Under de nästkommande årtiondena byggdes ett flertal fort, bunkrar och skyttevärn. Allteftersom nya vapen uppfunnits och krigsföringens teknik utvecklats har också föreningen ställts inför nya uppgifter. Efter hand kom föreningens verksamhet att i allt större utsträckning inriktas på allmänna försvarsintressen och genom bidrag understöddes frivilliga skytterörelsen, frivilliga befälsutbildningen, det civila luftskyddet och även fortsatt fortifikatoriskt skydd.

År 1955 ombildades Föreningen för Stockholms fasta försvar till en stiftelse, Stiftelsen Stockholms Fasta Försvar med uppgift att ekonomiskt stödja och stärka huvudstadens försvar, i ett militärt, civilt och fredstida perspektiv. Med begreppet huvudstaden avses hela Stockholms län. Som försvar räknas inte bara militärt försvar utan även krisberedskap och befolkningsskydd.

Stiftelsen leds idag av en styrelse, som består av sju ledamöter och som sammanträder en gång per år, i april och har som sitt huvudsakliga syfte att ekonomiskt stödja huvudstadens försvar.