AnsökanStiftelsen Stockholms Fasta Försvar har bildats för att, genom ekonomiska bidrag, stärka huvudstadens försvar i ett militärt, civilt och fredstida perspektiv.

Med begreppet huvudstaden avses hela Stockholms län. Som försvar räknas inte bara militärt försvar utan även krisberedskap och befolkningsskydd.

Eftersom stiftelsen har ett regionalt fokus ska det i ansökan framgå på vilket sätt Stockholms län stärks av det planerade projektet eller investeringen.

OBS!
Fr o m 2024 ändras tidpunkten för ansökningsperioden till stiftelsen. Det blir ingen ansökningsperiod på våren utan den nya ansökningsperioden är 1 augusti – 30 september varje år. Beslut tas i november/december varje år och de beviljade bidragen betalas ut i början på det nya året. Därmed blir det ingen bidragsutdelning under 2024.

Ansökningar kan enbart göras digitalt.

Länk till digital ansökan

OBS! För att en ansökan ska behandlas måste dels senaste årsredovisningen och dels en ekonomisk och verksamhetsredogörelse gällande senast beviljat bidrag från stiftelsen bifogas ansökan som filer.